Phòng Phân tích Đất và Chất lượng nông sản

hoang
Trưởng phòng: ThS. Cao Hoàng
Tel: 02103 731 068
Mobile: 0912 057 301
Email: hoangcaold0008@gmail.com 

phantich_1

phantich_2phantich_3