Phòng Tổ chức - Hành chính

hchinh_1 hchinh_2
chien
P. Trưởng phòng: Nguyễn  Thị Thu Hằng
Tel: 02103 865 073
Mobile: 0946 041 504
Email: nhunghang@gmail.com
Trưởng phòng: Nguyễn Công Huân
Tel: 02103 865 073
Mobile: 0912 863 577
Email: nguyenhuan73@gmail.com
Phó phòng: Hán Quyết Chiến
Tel: 02103 865 073
Mobile: 0982 865 729
Email:

Chức năng:

Tham mưu giúp Viện trưởng về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, chế độ chính sách, hành chính quản trị, văn thư lưu trữ, trật tự trị an. Quản lý lao động, quản lý cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, thực hiện các nội dung qui chế. Phục vụ công tác, sinh hoạt, đời sống cán bộ viên chức và người lao động, công tác xây dựng cơ bản.

Nhiệm vụ:

1. Giúp Viện truởng về công tác tổ chức cán bộ: Bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý cán bộ, xây dựng qui hoạch cán bộ nguồn.

2. Xây dựng kế hoạch lao động tiền lương, tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động.

3. Quản lý lao động, thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội...

4. Xây dựng và quản lý tốt các nội qui, qui chế; Nội qui bảo vệ cơ quan, nội qui an toàn lao động, qui chế làm việc và các qui định của Viện về công tác hành chính. Thực hiện nghiêm chỉnh công tác văn thư lưu trữ, pháp lệnh bảo vệ bí mật quốc gia...

5. Thực hiện tốt công tác thanh tra, an toàn lao động, thi đua khen thưởng, công tác quân sự và bảo vệ cơ quan.

6. Quản lý cơ sở hạ tầng: Nhà làm việc, nhà tập thể, nhà xưởng, hệ thống điện nước, quản lý các phương tiện làm việc tài sản nương đồi và các tài sản khác.

7. Quản lý điều hành các phương tiện phục vụ lãnh đạo và cán bộ viên chức

8. Tổ chức thực hiện tốt công tác y tế, vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo công tác vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sạch đẹp.

9. Quản lý và phục vụ khách trong và ngoài nước theo đúng các qui định hiện hành.

10. Phục vụ các đơn vị và cán bộ viên chức về các điều kiện, phương tiện để làm việc, sinh hoạt. Chuẩn bị các phương tiện phục vụ các cuộc họp. Phục vụ sao chép văn bản hành chính, các tài liệu khoa học, tổ chức phục vụ đời sống vật chất và đời sống tinh thần