Trung tâm NC&PT Nông lâm nghiệp Tây Bắc

trang  
Giám đốc: ThS. Vũ Hồng Tráng
Tel: 0223 545 103
Mobile: 0164 6095 883
Email: vuhongtrang68@gmail.com

P. Giám đốc: Nguyễn Quang Trung
Mobile: 0982444683
Email: trungnq72@gmail.com

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm

a. Xây dựng đề tài, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học, chuyển giao TBKT dài hạn và hàng năm phục vụ sản xuất phát triển cây trồng nông lâm nghiệp phục vụ phát triển vùng Tây Bắc trình Viện và các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b. Tổ chức thực hiện nghiên cứu chuyển giao công nghệ cây trồng nông lâm nghiệp về các lĩnh vực:
- Nghiên cứu chọn, tạo và nhân giống các loại cây trồng nông lâm nghiệp vùng Tây Bắc có năng suất cao, chất lượng tốt, kháng sâu bệnh cho các vùng sinh thái khác nhau.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học, xây dựng các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng các cây trồng bản địa vùng Tây Bắc, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên đất, nước và bảo vệ môi trường.
- Nghiên cứu chế biến, bảo quản nâng cao chất lượng nông lâm sản vùng Tây Bắc.
- Nghiên cứu các điều kiện kinh tế xã hội phục vụ phát triển nông lâm nghiệp bền vững vùng Tây Bắc.
- Liên kết hợp tác về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thử nghiệm về giống và kỹ thuật mới với các cơ quan, các cơ sở sản xuất trong vùng.
- Tổ chức, thực hiện nhiệm vụ khuyến nông và phát triển  nông lâm nghiệp của các tỉnh tây Bắc.
- Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển nông lâm nghiệp của các tỉnh Tây Bắc.
- Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao đúng qui định của Viện và của pháp luật.

69483_401663816570052_203099202_n

002