Phòng Tài chính - Kế toán

lien hai  
Trưởng phòng: Đinh Thị Liên
Tel: 02103 760 828
Mobile: 0912 305 699
Email: liendt.nomafsi@mard.gov.com
P. Trưởng phòng: Hoàng Văn Hải
Tel: 02103 760 828
Mobile: 0912 506 905
Email:haitckt@gmail.com
 

Chức năng
 
a) Giúp Viện trưởng tổ chức thục hiện hạch toán kế toán tại đơn vị; Tổ chức thông tin bằng số liệu để phản ánh kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí, tình hình quản lý sử dụng các loại vật tư tài sản tình hìmh chấp hành dự toán thu chi và thực hiện các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước ở đơn vị
b) Chức năng kiểm soát nhà nước tại đơn vị: Kiểm soát tình hình sử dụng toàn bộ các nguồn kinh phí tại đơn vị
 

Nhiệm vụ:
1. Tổng hợp lập dự toán thu chi ngân sách Nhà nước. Thu thập phản ánh và xử lý các thông tin về nguồn kinh phí và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, các khoản thu phát trong Viện
2. Tổ chức hạch toán kế toán: Kiểm tra kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu chi tài chính; tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính, các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước; Kiểm tra việc quản lý và sử dụng các loại vật tư tài sản; kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách, kỷ luật thanh toán và các chế độ chính sách của Nhà nước
3. Cấp kinh phí kịp thời, kiểm tra kiểm soát việc chi tiêu thực hiện dự toán các đề tài, dự án trong Viện
4. Tổng hợp và nộp dúng các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan tài chính theo quy định. Báo cáo Viện trưởng định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện kế hoạch thu, chi tài chính của Viện và các đơn vị trong Viện
5. Chỉ đạo chuyên môn, phổ biến hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện về các chế độ chính sách tài chính, các quy định về nghiệp vụ kế toán, thống kê của Nhà nước và các văn bản của Viện có liên quan. Cung cấp thông tin tài liệu cần thiết, các định mức chi tiêu phục vụ cho việc lập dự toán
6. Duyệt dự toán và quyết toán ngân sách của các đơn vị trực thuộc.
7. Tham mưu giúp Viện trưởng về các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích và có hiệu quả nhằm không ngừng củng cố hoàn thiện công tác kế toán trong Viện.